Zasady i warunki rezerwacji

1. Rezygnacje i zwroty

W przypadku rezygnacji z wynajęcia naszego kampera. jeśli otrzymamy od Ciebie powiadomienie o tej rezygnacji:

1.1 Na 45 dni przed odbiorem masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy w formie vouchera. Voucher można wykorzystać na wynajem naszych campervanów w dostępnych terminach do końca 2021 roku.

1.2 Na 45 do 30 dni przed odbiorem zwracamy 50% wpłaconej kwoty w formie vouchera. Voucher można wykorzystać na wynajem naszych campervanów w dostępnych terminach do końca 2021 roku.

1.3 od 29 dnia przed odbiorem nie przysługuje zwrot pieniędzy z tytułu rezygnacji.

2. Czas trwania wynajmu

2.1. Opłaty za wynajem campervanów naliczane są w zależności od ilości dni.

2.2. Późny odbiór lub wcześniejszy zwrot nie uprawnia Najemcy do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część wynajmu.

2.3 W przypadku odbioru lub zwrotu po godzinach pracy biura, nie obowiązują dodatkowe koszty.

3. Dostępność pojazdów i dodatki

Jeżeli zarezerwowany model nie jest dostępny, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do dostarczenia Najemcy modelu podobnej kategorii lub o podwyższonym standardzie, w zależności od dostępności w miejscu odbioru. Nie możemy zagwarantować określonych kolorów lub wzorów wynajmowanych pojazdów.

4. Dokumenty / Prawo jazdy / Minimalny wiek

4.1. Kierowca musi mieć ukończone 18 lat w momencie odbioru kampera z lotniska i musi przedstawić ważne prawo jazdy (klasy B) uprawniające do prowadzenia pojazdów w Europie lub międzynarodowe prawo jazdy oraz ważny dowód osobisty/paszport.

4.2. Jeśli jeden z kierowców ma mniej niż 23 lata, zakup rozszerzonego planu ubezpieczeniowego Extended jest obowiązkowy.

4.3. Kopie prawa jazdy, dokumentów tożsamości lub kart nie są akceptowane.

Umowa wynajmu

1. Stan pojazdu

1) Klient potwierdza, że otrzymał Pojazd i wynajęte dodatki w stanie czystym i z działającymi wszystkimi funkcjami. 2) Klient zwróci pojazd w czystym stanie, z taką samą ilością paliwa jak przy odbiorze oraz z wszystkimi funkcjami pojazdu działającymi w normalny sposób, w dniu zwrotu, o godzinie i w miejscu ustalonym w Umowie Wynajmu. Niespełnienie tych kryteriów spowoduje naliczenie dodatkowych opłat dla Najemcy zgodnie z tabelą cenową firmy wynajmującej. Wszelkie straty lub uszkodzenia w wypożyczonych dodatkach, sprzęcie lub częściach zamiennych, będą w pełni obciążały Najemcę zgodnie z tabelą cenową firmy wynajmującej.

2. Dokumenty

Wymagane jest posiadanie ważnego prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu, które należy okazać przy odbiorze pojazdu i podpisaniu umowy najmu. Jeżeli Najemca nie przedstawi wymaganych dokumentów, pojazd nie może zostać wynajęty i naliczana jest regularna opłata za niestawienie się. 2) Posiadanie ważnego prawa jazdy na terenie Europy jest obowiązkiem Najemcy 3) Najemca powinien mieć ukończone 18 lat. 4) Jeżeli Najemca ma mniej niż 23 lata, wykupienie planu Rozszerzonego Ubezpieczenia Extended jest obowiązkowe,

3. Użytkowanie pojazdu

1) Najemca zobowiązuje się, że w okresie najmu pojazd nie będzie: a) prowadzony przez niezidentyfikowaną osobę lub jakąkolwiek inną osobę, która nie jest wymieniona w umowie najmu. b) prowadzony w sposób nierozważny i niebezpieczny. c) prowadzony przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub narkotyków. d) uszkodzony w wyniku zanurzenia w wodzie, kontaktu ze słoną wodą, jazdy po terenach zalanych, jazdy po plaży i drogach gruntowych. e) używany do jakichkolwiek wyścigów, konkursów lub jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. f) służy do holowania innego pojazdu. g) używane do przewozu pasażerów lub mienia za wynagrodzeniem. h) używane do przewozu większej liczby pasażerów niż jest to dozwolone przez prawo. i) zainstalować akcesoria i materiały reklamowe lub komercyjne. j) wszelkie konsekwencje wynikające z powyższych punktów, nie będą objęte odpowiedzialnością firmy wynajmującej. 2) Najemca przyjmuje do wiadomości, że Firma Wynajmująca zachowuje tytuł prawny do Pojazdu przez cały czas i nie będzie uzgadniać, próbować, oferować lub dążyć do sprzedaży, podnajmu, użyczenia lub zastawienia pojazdu na rzecz jakiejkolwiek innej strony. 3) Najemca nie powinien dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień w pojeździe bez uprzedniej pisemnej zgody wypożyczalni. 4) Najemca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu właściwego utrzymania pojazdu, w tym codzienne kontrole oleju, wody i akumulatorów oraz skontaktować się z Firmą Wynajmującą, jeśli światła ostrzegawcze pojazdu wskazują na jakiekolwiek potencjalne usterki. 5) Wszelkie urządzenia elektryczne (w tym lodówka) nie mogą być podłączone do akumulatora przez więcej niż 4 godziny z rzędu, bez codziennego ładowania akumulatora pojazdu w miejscach kempingowych lub innych źródłach 220V. 6) Niniejsza umowa zostanie automatycznie rozwiązana, a rezerwacja zostanie anulowana bez konieczności interwencji sądowej, jeśli pojazd będzie używany w warunkach stanowiących naruszenie niniejszej umowy. Dodatkowo, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odzyskania pojazdu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, a Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty z tym związane.

4. Zwierzęta domowe

Ze względu na dbałość o naszych klientów i ich bezpieczeństwo, nie jest dozwolone zabieranie ze sobą zwierząt domowych podczas podróży.

5. Pomoc drogowa i kwestie techniczne

1) W przypadku wszelkich problemów związanych z pojazdem , w tym awarii sprzętu, prosimy o niezwłoczny kontakt z wypożyczalnią. 2) Należy pamiętać, że w poniższych przypadkach istnieje możliwość wezwania pomocy drogowej jednak osoba wypożyczająca pojazd zostanie obciążony kosztami holowania. b) Kluczyki są zamknięte w pojeździe, uszkodzone (np. wilgoć w kluczyku) lub zostały zgubione. c) Rozładowane baterie, brak baterii. d) Pojazd zablokowany poza drogą lub na drodze gruntowej e) Awaria spowodowana umyślnym zaniedbaniem. f) Pomoc przy zmianie opony 4) Firma wynajmująca zapewnia całodobową pomoc drogową. 5) W sytuacji jakiejkolwiek awarii Najemca nie może sam dokonywać naprawy awarii chyba, że Firma Wynajmująca wyrazi na to zgodę. 6) W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii mechanicznej lub wypadku, a także w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu zdarzenia, Najemca udaje się do najbliższego warsztatu lub wypożyczalni. Jeśli wada mechaniczna spowodowana jest przez najemcę. Wówczas koszty ponosi najemca.

6. Ochrona

Firma wynajmująca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała poniesione w trakcie wynajmu i zaleca, aby nie pozostawiać żadnych wartościowych przedmiotów w pojeździe, na otwartej przestrzeni, gdy Najemca jest poza pojazdem. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione w okresie wynajmu, ani za jakiekolwiek uszkodzenia pojazdu spowodowane wandalizmem/kradzieżą, uszkodzeniami przypadkowymi lub spowodowanymi warunkami atmosferycznymi.

7. Zakres ubezpieczenia

1) Wynajęty pojazd jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach i mieniu. 2) Ubezpieczenie jest ważne w następujących 32 krajach europejskich: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypryjska, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Pojazdy mogą być używane tylko w tych krajach, jazda w innych krajach niż wymienione powyżej stanowi naruszenie umowy, a firma wynajmująca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, usterki lub inne problemy, które wystąpią poza krajami, w których obowiązuje ubezpieczenie, przy czym Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty naprawy i/lub relokacji pojazdu oraz wszelkie inne koszty administracyjne, obciążenia, opłaty i grzywny poniesione przez firmę wynajmującą w wyniku tego nieuprawnionego użycia. Wypożyczalnia ma prawo naliczyć Najemcy karę w wysokości 1.000€ (tysiąc euro) za każdy dzień użytkowania pojazdu w kraju, w którym ubezpieczenie nie jest ważne. 3) Pojazd jest ubezpieczony tylko w czasie trwania umowy. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe poza okresem wynajmu, a jedyną osobą odpowiedzialną jest Najemca. 4) Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w czasie posiadania pojazdu, do wysokości kaucji. Wszystkie opcje ubezpieczeniowe i kaucja pokrywają tylko pierwszy wypadek, zdarzenie lub nową szkodę, a nie każdy wypadek na drodze. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego uszkodzenia, incydentu lub wypadku podczas okresu wynajmu, Najemca jest odpowiedzialny za pełne koszty naprawy każdej kolejnej szkody. Aby pokryć koszty ewentualnych szkód, firma wynajmująca zablokuje pełną kwotę kaucji na karcie kredytowej przypisanej do najemcy lub w przypadku płatności przelewem, Najemca zobowiązany jest do zapłaty za szkody oszacowane przez rzeczoznawcę lub wykonawcę do 14 dni po wynajmie 5) Jeżeli Najemca naruszy którykolwiek z warunków klauzul zawartych w umowie najmu, wszelkie opcje ubezpieczenia zostaną unieważnione, a Najemca będzie odpowiedzialny za całkowity koszt wszystkich szkód. 6) W przypadku wybrania opcji Ubezpieczenie szyb, pokrywany jest koszt naprawy jednej szyby. Lusterka boczne i okna dachowe (świetliki) nie są objęte ubezpieczeniem. Nasze plany ochrony Standard i Full obejmują już naprawę jednego okna. 7) W przypadku wybrania opcji Ochrona Opon, ochroną objęte jest przypadkowe uszkodzenie jednej opony. Nasze ubezpieczenia Standard i Full obejmują przypadkowe uszkodzenie jednej opony. 8) Jeśli wybrana zostanie opcja dodatkowego kierowcy, do rezerwacji zostanie dodany jeden dodatkowy kierowca. Nasze plany ochrony Standard (x1) i Full (bez ograniczeń) umożliwiają już korzystanie z dodatkowych kierowców. 9) Wkład własny może zostać zmniejszona poprzez podwyższenie planu ubezpieczenia. 10) Jeżeli zostało wybrane ubezpieczenie podstawowe Basic Najemca jest odpowiedzialny za maksymalną kwotę w wysokości 1800€. Plan ten obejmuje nielimitowane kilometry. 11) W przypadku wykupienia planu ubezpieczeniowego “Extended” Najemca jest odpowiedzialny maksymalnie za kwotę 900 €. Plan ten obejmuje nieograniczoną liczbę kilometrów, jazdę poza granicami Hiszpanii, 24-godzinną pomoc drogową, ubezpieczenie jednego okna, dwóch kierowców. 12) W przypadku wykupienia planu ubezpieczeniowego “Premium”, Najemca jest odpowiedzialny maksymalna za kwotę 700 €. Plan ten obejmuje nieograniczoną liczbę kilometrów, jazdę poza granicami Hiszpanii, 24-godzinną pomoc drogową, ubezpieczenie jednej szyby, dwóch kierowców, ubezpieczenie jednej opony. 13) W przypadku wykupienia planu ubezpieczeniowego “Superior”, Najemca jest odpowiedzialny maksymalna za kwotę 300 €. Plan ten obejmuje Nielimitowane Kilometry, jazdę poza granicami Hiszpanii, 24-godzinną Pomoc Drogową, ubezpieczenie jednej szyby, nieograniczoną ilość kierowców zgłoszonych wcześniej podczas rejestracji, ubezpieczenie jednej opony, 2 noclegi w hotelu (w razie wypadku i unieruchomienia kampera). 14) If the “Standard” plan is purchased, and this plan includes 1 additional driver, a tire and window coverage. 15) Jeżeli plan is purchased, the coverage, tire and window coverage (applies to for one tire and one window).

8. Wypadek / Uszkodzenie pojazdu

W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu, Najemca wyraża zgodę na następujące procedury: 1) Niezwłocznie powiadom Firmę Wynajmującą oraz policję o każdym wypadku, kradzieży, napadzie lub innym nieszczęśliwy zdarzeniu. 2) Zrób zdjęcia i zdobądź nazwiska i adresy wszystkich zaangażowanych osób, jak również świadków, którzy mogą potwierdzić bieg wydarzeń. 3) Wypełnij raport z wypadku uwzględniając inne pojazdy, które mogą być zaangażowane. 4) Nie opuszczaj pojazdu bez podjęcia wszelkich działań mających na celu jego ochronę i bezpieczeństwo. 5) Nie ponoś żadnej odpowiedzialności ani nie przyznawaj się do winy, w razie wypadku, który mógłby pociągnąć Firmę Wynajmującą do odpowiedzialności. 6) Protokół powypadkowy podpisany przez wszystkie strony biorące udział w wypadku oraz dokumenty przygotowane przez policję, wraz z kluczykami do pojazdu, jeśli zostały zachowane (w przypadku kradzieży pojazdu) należy niezwłocznie przesłać je do Wypożyczalni. W przeciwnym razie ubezpieczenie przestaje obowiązywać, a Najemca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty.

9. Wyjątki

Najemca przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszystkie koszty następujących szkód, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia. Szkody wymienione poniżej są wyraźnie wyłączone z jakiejkolwiek wersji ubezpieczenia: a) Wszelkie szkody powstałe w pojeździe, gdy naruszono klauzulę zawartą w umowie. b) Wszelkie szkody spowodowane umyślnym działaniem, wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji ograniczających zdolność prowadzenia pojazdu. c) Utrata/uszkodzenie/kradzież rzeczy osobistych. d) Jeśli klient zachowa się nieostrożnie lub zaniedba w jakikolwiek sposób lub nie będzie przestrzegał lokalnych przepisów drogowych, co spowoduje uszkodzenie pojazdu lub mienia osób trzecich. e) Koszt odzyskania lub wydobycia pojazdu z obszaru z ograniczoną dostępnością, zatopionego, zamkniętego lub opuszczonego. f) Koszt wymiany kluczyków, które zostały uszkodzone, zgubione, skradzione lub zatrzaśnięte wewnątrz pojazdu. g) Kierowcy niewymienieni w Umowie Najmu lub kierowcy z unieważnionym/przeterminowanym prawem jazdy. h) Za wszelkie koszty związane z niewłaściwym użyciem paliwa. i) Wszystkie szkody spowodowane przez uderzenie zwierzęcia podczas jazdy.

10. Zwrot pojazdu

1) Pojazd musi zostać zwrócony w dniu, o godzinie i w miejscu określonym w umowie najmu. a) W celu zmiany miejsca lub daty/czasu zwrotu samochodu, Najemca musi najpierw uzyskać zezwolenie od Firmy Wynajmującej. Zmiany te wiążą się z dodatkowymi opłatami, które będą naliczane, a ich wysokość zostanie podana przez Firmę Wynajmującą. b) Opłaty dotyczą wszystkich przypadków, bez względu na przyczyny zmiany. c) Jeżeli Firma Wynajmująca nie potwierdzi zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej, Najemca musi dostosować się do ustalonej w umowie lokalizacji oraz daty i godziny zwrotu. 2) Brak uzyskania potwierdzenia zmian i nie dostarczenie samochodu w godzinach ustalonych w Umowie Najmu skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości trzykrotnej stawki za wynajem, płatnej natychmiast po zwrocie samochodu. 3) W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu niż umówione, Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie powstałe szkody wyrządzone Wynajmującemu. 4) Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony pracownikowi Wypożyczalni, Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, w tym za kradzież pojazdu lub rabunek. 5) Wyposażenie vana: Wszystkie pojazdy są wyposażone w naczynia kuchenne, zestaw do sprzątania i zestaw do spania; w przypadku niezwrócenia wyposażenia vana i/lub wypożyczonych dodatków w takim samym stanie, w jakim zostały przekazane, zostanie naliczona opłata według wartości przedmiotu(ów). 6) Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony w stanie czystym wewnątrz (brak śmieci, piasku, błota lub innych odpadów) i na zewnątrz, z pustym zbiornikiem na wodą szarą, pustą toaletą chemiczną, wyczyszczonymi naczyniami kuchennymi i wyłączoną lodówką bez jedzenia w środku, zostanie naliczona opłata w wysokości 100 euro. 7) Jeśli pojazd nie zostanie zwrócona z takim samym poziomem paliwa jak przy odbiorze, klient zostanie obciążony kwotą 40 euro za każdą brakującą 1⁄4 zbiornika.

11. Odpowiedzialność, depozyt i płatności po wynajmie

1) Depozyt może być wpłacony przelewem. Przy odbiorze pojazdu Najemca zobowiązany jest do wpłaty depozytu zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Kwota ta będzie przechowywana w celu zapewnienia nadpłaty w przypadku rabunku lub wypadku oraz wszelkich innych uszkodzeń pojazdu w okresie wynajmu. 2) Jeżeli kwota kaucji nie zostanie autoryzowana przez bank, umowa nie może zostać zawarta, a pojazd nie może zostać wydany. W takim przypadku stosuje się standardowe zasady anulowania rezerwacji, a pełną kwotą rezerwacji zostanie obciążony Najemca. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy na koniec okresu wynajmu, po dokonaniu oględzin przez pracownika Firmy Wynajmującej, który stwierdzi, że pojazd jest w stanie porównywalnym z tym, w jakim został odebrany, maksymalnie do 10 dni od daty zakończenia wynajmu. 3) Koszty uszkodzenia pojazdu oraz sprzętu/wyposażenia dodatkowego będą naliczane zgodnie z tabelą cenową wypożyczalni. Najemca ponosi również odpowiedzialność za dni, podczas których wynajem pojazdu nie był możliwy ze względu na naprawę pojazdu. Ilość dni musi być stosowa do zaistniałej szkody. 4) W przypadku wypadku, w którym Najemca nie uważa się za odpowiedzialnego, Wynajmujący zatrzyma pełną kwotę depozytu do czasu stwierdzenia odpowiedzialności przez firmę ubezpieczeniową. 5) Jeżeli koszty naprawy szkody nie mogą być natychmiast ustalone, firma wynajmująca zatrzyma pełną kwotę depozytu. Część nadwyżki może zostać zwrócona w przypadku, gdy ostateczne koszty naprawy szkody są niższe od wpłaconej kwoty. 6) Najemca wyraża zgodę na pobranie przez Wynajmującego wyznaczonej kwoty z depozytu za wszelkie inne koszty, które mogą powstać, takie jak: dzikie biwakowanie, bilety parkingowe, mandaty, kary za wykroczenia drogowe, opłaty drogowe, uszkodzenia samochodu (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zaległe należności. Firma wynajmująca ma prawo do weryfikacji wszelkich uszkodzeń samochodu przez okres 30 dni od ostatniego dnia obowiązywania Umowy Najmu. Do wartości grzywny naliczany jest jeszcze podatek VAT i opłata administracyjna w wysokości 50 euro. 7) Najemca musi zapewnić Wynajmującemu alternatywną kartę kredytową, która może być użyta do opłacenia zobowiązań Najemcy wynikających z Regulaminu Wynajmu, w przypadku niewystarczających środków, odrzuconych transakcji z jakiegokolwiek powodu oraz anulowanej lub zawieszonej karty kredytowej. 8) Do wszystkich niezapłaconych faktur doliczone zostaną odsetki w wysokości najwyższej ustawowej stawki plus opłata ryczałtowa, odpowiadająca 20% niezapłaconej kwoty oraz ewentualne odszkodowanie za powstałe szkody / utracone korzyści należne z mocy prawa. W przypadku sporu prawnego związanego z niniejszą umową, strony zgadzają się, na jurysdykcję Firmy Wynajmującej.

12. Umowa i gwarancje Klienta

1) Niniejsza umowa stanowi całość ustaleń stron i nie istnieją żadne inne ustne zobowiązania, gwarancje lub ustalenia między stronami dotyczące przedmiotu odpowiedzialności Najemcy. Wszelkie opłaty są naliczane zgodnie z Umową i obowiązującym Regulaminem. 2) Dokonując Rezerwacji i wpłacając zaliczkę, Najemca automatycznie akceptuje Regulamin Wypożyczalni. 3) Najemca zapewnia, że wszystkie informacje dostarczone w związku z niniejszą umową są zgodne z prawdą.

13. Pojazdy i marki

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, który nie leży po stronie wypożyczalni, takiego jak opóźnienie poprzedniego najemcy, wypadek, kradzież, awaria lub inna sytuacja, która może spowodować opóźnienie w dostarczeniu wcześniej zarezerwowanego pojazdu i uniemożliwia jego dostarczenie w wyznaczonym dniu lub godzinie, wypożyczalnia może podjąć następujące kroki: 1) Zapewnić Najemcy pojazd o podobnej klasie lub modelu. Marka, wzór lub kolor mogą się różnić. 2) Zapewnić Najemcy pełny zwrot wpłaconej kwoty, bez żadnego innego dodatkowego odszkodowania.

*Wszystkie ceny na tej stronie są w € i są wyświetlane tylko w jednej walucie. Odpowiednia kwota w preferowanej walucie (jeśli jest inna niż €) nie jest tutaj wyświetlana, ponieważ może się nieznacznie różnić w zależności od zmian kursów walut.